Kontakt

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej, dniami wolnymi od pracy pozostają: 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia, zaś dni 13 maja, 24 czerwca i 9 września ustala się dniami pracy.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa P-33
tel. 22 52 12 888

Korespondencję w sprawach należących do zakresu właściwości Ministra Sprawiedliwości należy wysyłać na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa P-33

Kierowanie korespondencji w sprawach należących do zakresu właściwości Prokuratora Generalnego (w szczególności mających za przedmiot działalność jednostek organizacyjnych prokuratury bądź poruszających kwestie należące do zakresu właściwości jednostek organizacyjnych prokuratury) należy wysyłać na adres:

Prokuratura Krajowa
ul Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

Link do strony Prokuratury Krajowej: http://pk.gov.pl/

Skarga/wniosek nadesłana do organu niewłaściwego do jej rozpatrzenia podlega przekazaniu właściwemu organowi (art. 231 kpa).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla Obywatela
tel. 222 500 115 Informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

tel. 222 500 126 Centrala Ministerstwa Sprawiedliwości

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------